Inseta invites you to a three (3) day FAIS examination preparation workshop.